Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2015

Thứ sáu - 08/05/2015 10:23 | lượt xem : 383
(Images)

(Images)

Trường Đại học Hà Hoa Tiên ban hành quy chế tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng và từ Cao đẳng lên Đại học Chính quy năm 2015.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN
 
Số: 10/QĐ–DHH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nam, ngày 06 tháng 05 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành quy chế Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng
và từ Cao đẳng lên Đại học Chính quy năm 2015
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN
- Căn cứ quyết định số 1236/QĐ – TTg ngày 25/09/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc Thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên;
- Căn cứ quy chế Tuyển sinh Đại học – Cao đẳng chính quy được Ban hành theo thông tư số 03-2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ thông tư số 08-2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số
điều của quy định đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học ban hành thông tư số 55-2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012;
- Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều I. Ban hành kèm theo quyết định này: Quy chế tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng và từ Cao đẳng lên Đại học chính
quy năm 2015 của trường Đại học Hà Hoa Tiên.
Điều II. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
            Trưởng các phòng, ban, Khoa và các Trưởng các đơn vị có liên quan của Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c)
- Chủ tịch HĐQT (b/c)
- Như điều 2 (th/hiện)
- Lưu VT
K/T. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
TS. Tăng Văn Tiển
  QUY CHẾ
                                Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng và từ Cao đẳng lên Đại học Chính quy năm 2015
(Ban hành theo quyết định số……./QĐ – DHH ngày 06 tháng 05 năm 2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Hoa Tiên)
CHƯƠNG I: Quy định chung
Điều I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng và từ Cao đẳng lên Đại học Chính quy của trường Đại
học Hà Hoa Tiên gồm tổ chức Tuyển sinh, điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, nhiệm vụ
và quyền hạn của Trường trong công tác Tuyển sinh; Tuyển sinh sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia và
tuyển sinh do Trường tổ chức thi, xử lý thông tin phản ánh vi phạm quy định tuyển sinh và chế dộ báo cáo lưu trữ, khen thưởng và
xử lý vi phạm trong tuyển sinh
2. Quy chế này áp dụng từ năm học 2015 – 2016
Điều II: Tổ chức Tuyển sinh
Trường Đại học Hà Hoa Tiên sử dụng 02 phương thức Tuyển sinh chính
1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi quốc gia: sử dụng kết quả tổ hợp của các môn thi tại kỳ thi quốc gia theo quy định về Cao đẳng,
Đại học chính quy để xét vào Cao đẳng liên thông là Đại học (khi sinh viên đã có bằng Cao đẳng) và xét vào liên thông từ Trung
cấp lên Cao đẳng (khi sinh viên có bằng Trung cấp chuyên nghiệp)
2. Xét tuyển sinh trên kết quả thi tuyển 3 môn theo thông báo, các môn thi từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 do trường tổ chức
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
3. Đối với Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng còn được xét tuyển thẳng theo điều 7 điểm 2 về chính
sách ưu tiên trong quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo thông tư số 03/2015/TT- BGDĐT ngày 26/02/2015
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Điều III. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh
1. Nhà trường có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát các khâu xét tuyển theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy
năm 2015 của trường Đại học Hà Hoa Tiên.
2. Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh theo quy định của Bộ GDĐT  về tổ chức kỳ thi, chấm thi, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển liên thông theo qua định của Bộ GDĐT và đề án tuyển sinh của Trường, thông báo tuyển sinh của Trường.
CHƯƠNG II: Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hanh của Hội đồng tuyển sinh
Điều IV. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hanh của Hội đồng tuyển sinh liên thông.
Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh liên thông để điều hành công việc liên quan đến tuyển sinh liên thông.
Hội đồng tuyển sinh liên thông thực hiện nhiệm vụ tổ chức chấm thi liên thông và xét tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi và dự xét tuyển.
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các khâu: ra đề thi, tổ chức kỳ thi, chấm thi; xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển,
giải quyết các khiếu lại tố cáo liên quan đến kỳ thi. Thành lập Hội đồng đào tạo liên thông để triển khai đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hội đồng tuyển sinh liên thông của Trường thực hiện theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của trường
Đại học Hà Hoa Tiên ban hành. Đồng thời thực hiện công tác tổ chức thi tuyển sinh liên thông có các ban giúp việc. Nhiệm vụ, quyền hạn,
thành phần Hội đồng thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành và trong quyết định của hiệu trưởng.
CHƯƠNG III: Xét tuyển và triệu tập thí sinh trung tuyển
Điều V. Quy định về điểm trúng tuyển
1. Xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Điểm trúng tuyển: dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận; các tiêu chí tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo; đã xác định trong đề án tuyển sinh của Trường được Chủ tịch HĐQT phê duyệt
Điều VI. Công bố điểm trúng tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển đến trường, kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển. Thực hiện theo quy chế
tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại Học Hà Hoa Tiên đã ban hành.

 
CHƯƠNG IV: Chế độ báo cáo, lưu trữ
Điều VII. Chế độ báo cáo, lưu trữ theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng hệ chính quy của trường Đại học Hà Hoa Tiên đã  ban hành vì
theo quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học ban hành theo  thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/1012 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo
CHƯƠNG V: Khen thưởng và xử lý vi phạm
Điều VIII. Khen thưởng, xử lý vi phạm cán bộ tuyển sinh vi phạm quy chế, xử lý thí sinh vi phạm quy chế.
Thực hiện theO quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của trường Đại học Hà Hoa Tiên đã ban hành và các quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.
  Hà Nam, ngày 06 tháng 05 năm 2015
K/T. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
TS. Tăng Văn Tiển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tuyển Dụng & Việc làm
  • Việc làm tháng 3: Ngành kế toán

  • Việc làm tháng 4 - Ngành Kế toán

  • Thông báo tuyển dụng - Cty XM Hướng Dương

  • ĐH Hà Hoa Tiên tuyển dụng nhân sự năm 2014

  • Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương tuyển dụng nhân sự

Thông báo mới
Albums Ảnh hoạt động
  Thăm quan nhà máy Xi măng POMIHOA
9 photos | 1706 view
  Giải Việt dã 2013
4 photos | 703 view
  Kỷ niệm ngày nhà giáo VN
6 photos | 809 view
  Ngày hội hiến máu nhân đạo
5 photos | 605 view
Tư vấn trực tuyến - ĐH Hà Hoa Tiên
Phần mềm tiện ích
Liên kết website

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Hôm nayHôm nay : 518

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13830

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1429954

Thời khoa biểu | Trường Đại học hà Hoa Tiên

Tra cứu điểm | Trường đại học hà hoa tiên

Điều khoản sử dụng | Nhà cung cấp | Liên hệ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN
Km48 - QL 1A HOÀNG ĐÔNG - DUY TIÊN - HÀ NAM
ĐT: 03512.243.083/082 – Fax:(84)03513.580.345
Bản quyền thuộc về © Trường Đại học Hà Hoa Tiên
Design: HungChel - Trung cap nghe cong nghe ha nam - in photobook | in album cuoi
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mobile 0987.299.295 - Email hungvntb@gmail.com