Đổi mới chương trình giáo dục: Một trong các nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm của toàn ngành; các chiến lược, quy hoạch vùng trọng điểm; các đề án, dự án và chương trình quốc gia về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ có thẩm quyền ban hành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; chương trình khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; khung chương trình, khối lượng kiến thức đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; chỉ đạo việc đổi mới chương trình giáo dục các cấp, bậc học.

Tiêu chí phát triển giáo dục; tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; quy định về công nhận đạt phổ cập giáo dục cũng do Bộ ban hành. Ngoài ra, Bộ quy định việc biên soạn, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; chỉ đạo việc xây dựng giáo trình điện tử, thư viện điện tử, cơ sở dữ liệu cấp quốc gia.

Ban hành các quy chế thi và tuyển sinh, chế độ cử tuyển; quy định chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ở từng cấp học và trình độ đào tạo; chỉ đạo kiểm định chất lượng giáo dục cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về quản lý đào tạo với nước ngoài, Bộ chịu trách nhiệm ban hành các quy chế quản lý học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh Việt Nam học tập tại nước ngoài; tổ chức các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ việc liên doanh, liên kết giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo của nước ngoài với các cơ sở của Việt Nam.

Theo Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 22 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Theo đó, có thêm một số đơn vị mới, như: Vụ Giáo dục dân tộc, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Đào tạo với nước ngoài; Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Học viện quản lý giáo dục… 

Nguồn: Kinh tế nông thôn(kinhtenongthon.vn)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận